Munkedal Skog AB

Munkedals Skog AB ingår i samma koncern som skogsindustriföretaget Arctic Paper AB och har sitt säte i Munkedal. I verksamheten ingår Munkedals Herrgård samt ca 12.600 ha mark i Bohuslän och Dalsland som man äger och förvaltar. Ca 9300 ha av marken är produktiv skogsmark

Skogsproduktionen är en kärnverksamhet och vårt skogsbruk är certifierat enligt FSC och PEFC

Ca 6 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt för naturvårdsändamål. Större delen av denna areal lämnas orörd, medan en del areal brukas. I båda fall för att bevara eller utveckla de naturvärden som finns, eller för att skapa nya naturvärden i dessa skogar. En del av dessa områden är nyckelbiotoper.

Munkedal Skog AB:s strategi är att på lång sikt förädla och öka skogens värden. Både ekonomiska värden, sociala värden och naturvärden står i fokus vid planering av åtgärder i skogen.

Jakt och fiske är en del i verksamheten. Bolaget arrenderar ut jakt på större delen av sitt innehav samt förvaltar ett eget hjorthägn om ca 125 ha. Bolaget förvaltar över 100 sjöar och är även delägare i 12 st fiskevårdsområden, där lax- och öring fisket i Nedre Örekilsälven är en riktig pärla. I övriga fiskevatten utvecklas fisket succesivt.

Inom bolagets marker finns även gårdsarrenden, samt diverse sidoarrenden, samtliga för jordbruksverksamhet.

Markarrenden/nyttjanderätter förekommer också i mindre omfattning, såsom radio/telemaster, skidspår mm.

Hyresverksamheten vid bolaget består av uthyrning av ett fåtal torp och hus samt uthyrning av garage och förrådsutrymmen vid Munkedals Herrgård.

Bolaget förvaltar även jord & skog på en extern fastighet om ca 780 ha

På Munkedals Herrgård bedriver bolaget hotell, restaurang samt konferensverksamhet för allmänheten. Mera information på www.munkedalsherrgard.se