Munkedal Skog AB

Munkedal Skog AB ingår i samma koncern som skogsindustriföretaget Arctic Paper AB och har sitt säte i Munkedal. I verksamheten ingår Munkedals Herrgård samt ca 12 600 ha mark i Bohuslän & Dalsland som man äger och förvaltar. Ca 9 300 ha av marken är produktiv skogsmark.

Skogsproduktion är en kärnverksamhet och vårt skogsbruk är certifierat enligt FSC® och PEFC (FSC License Code; FSC-CO14930)
(Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes).

Ca 6 % av den produktiva skogsmarksarealen är avsatt för naturvårdsändamål. Större delen av denna areal lämnas orörd, medan en del areal brukas. I båda fall för att bevara eller utveckla de naturvärden som finns, eller för att skapa nya naturvärden i dessa skogar. En del av dessa områden är nyckelbiotoper.

Munkedal Skog AB:s strategi är att på lång sikt förädla och öka skogens värden. Både ekonomiska värden, sociala värden och naturvärden står i fokus vid planering av åtgärder i skogen.

Jakt och fiske är en viktig del av verksamheten. Bolaget arrenderar ut jakt på större delen av sitt innehav, men bedriver även säljjakt på ca 3 000 ha på frilevande vilt, samt säljjakt på kronhjort & dovhjort i eget vilthägn om ca 125 ha. Bolaget förvaltar över 100 sjöar och är även delägare i 12 st fiskevårdsområden, där lax- och öringsfisket i Nedre Örekilsälven är en riktig pärla. I övriga fiskevatten utvecklas fisket succesivt, och fiske efter regnbåge, röding, öring, gös, gädda, abborre, mm kan erbjudas.

Munkedal Skog AB ser även över hur man på sina fastigheter kan utnyttja och utveckla förnyelsebar energiproduktion, genom främst vattenkraft – och vindkraftsetableringar.

Inom bolagets marker finns även två gårdsarrenden, samt diverse sidoarrenden, samtliga för jordbruksverksamhet.

Markarrenden/nyttjanderätter förekommer också i mindre omfattning, såsom radio/telemaster, skidspår, skjutbanor, grustäkter, campingplatser mm.

Hyresverksamheten vid bolaget består av uthyrning av ett fåtal torp och hus samt uthyrning av garage och förrådsutrymmen vid Munkedals Herrgård.

Bolaget förvaltar även jord & skog på en extern fastighet om ca 780 ha, där även jakt bedrivs i bolagets regi.